BCE - Oznaczanie materiałów niebezpiecznych / Karty Bezpieczeństwa Materiałów
  
Oznaczanie materiałów niebezpiecznych / Karty Bezpieczeństwa Materiałów
Farby, lakiery i inne produkty stosowane w przemyśle poligraficznym są sklasyfikowane jako substancje chemiczne przeznaczone do użytku przemysłowego i jako takie podlegają regulacjom prawnym dotyczącym bezpieczeństwa osób i ochrony środowiska. Regulacje te cały czas rozszerzają swą objętość ze względu na dostosowywanie ich dla celów całej Unii Europejskiej jak również ze względu na modyfikacje klasyfikacji produktów chemicznych. Zdrowie i bezpieczeństwo osób jest zapewnione przez dwie wymienione niżej normy:
 1. Oznaczanie materiałów niebezpiecznych
 2. Karty Bezpieczeństwa Materiałów

1. Oznaczanie materiałów niebezpiecznych

Oznakowanie i opakowanie materiałów sklasyfikowanych jako niebezpieczne musi spełniać warunki Dyrektywy Europejskiej 99/45 z 31/05/99. Materiał jest określony jako niebezpieczny jeśli może powodować choroby zawodowe, wypadki przy pracy lub jest niebezpieczny dla środowiska naturalnego. Oznakowanie aerozoli jest zarządzone przez Dyrektywę CEE 94/1 z 06/01/94. Dodatkowo, osobna dyrektywa reguluje kwestie zakazu używania freonu.

Celem oznakowania jest poinformowanie użytkownika o wszelkim niebezpieczeństwie związanym z użytkowaniem, sposobie bezpiecznego przechowywania i składowania jego odpadów.

Farby, lakiery i produkty dodatkowe są oznakowane w sposób następujący:
Image

Symbole niebezpieczeństwa używane w naszej profesji:

Xn - szkodliwy
Image
Xi - drażniący
Image
T - toksyczny
Image
F - łatwopalny
Image
N - niebezpieczny dla środowiska naturalnego
Image

2. Karty Bezpieczeństwa Materiałów

Karty Bezpieczeństwa Materiałów dostarczają wszelkich niezbędnych informacji o przechowywaniu i użytkowaniu materiałów niebezpiecznych. Forma tych kart jest określona przez Dyrektywę Europejską 91/155/CEE z 5 marca 1991 r., która była opublikowana w Official Journal CE L 76 w dniu 22 marca 1991. Karta Bezpieczeństwa Materiału zawiera 16 punktów. Jest ona przeznaczona dla końcowego użytkownika. Jest ona również przeznaczona do użytku lekarza specjalisty medycyny pracy.

 

Karta zawiera następujące punkty:

 • Identyfikacja produktu
  W tej sekcji każdy produkt jest opisany jako substancja lub preparat. W przypadku lakierów i farb drukowych są to zawsze preparaty.
 • Skład i informacja o składnikach
  Opisane są tu składniki niebezpieczne i rodzaj zagrożenia.
 • Oznaczenie niebezpieczeństwa
  Sekcja ta opisuje skrótowo niebezpieczeństwo związane z produktem.
 • Środki pierwszej pomocy
  W sekcji opisane są natychmiastowe środki zaradcze w sytuacjach zagrożenia. Należy zwrócić uwagę, że są wymienione jedynie środki pierwszej pomocy i w przypadkach tego wymagających należy stosować się do opinii lekarza.
 • Zalecenia przeciwpożarowe
  W sekcji są opisane środki gaśnicze, które powinny zostać użyte w przypadku pożaru.
 • Zalecenia w nagłych wypadkach
 • Przechowywanie i transport
  W tej sekcji szczegółowo opisane są zalecenia dotyczące przechowywania, transportu i przenoszenia produktu.
     • Kontrola narażenia / Zasady ochrony osobistej
      W tym punkcie opisane są techniczne aspekty zabezpieczeń przed szkodliwym działaniem środków niebezpiecznych, takie, jak na przykład wentylacja pomieszczeń produkcyjnych. Dodatkowo znajdują się w nim zasady zabezpieczenia osobistego. W obu przypadkach rekomendacje odnoszą się do produktu dostarczonego przez producenta. Mogą wskazywać następujące wartości:
      - Limit czasu narażenia na działanie produktu
      - Średni czas narażenia na działanie produktu
      W przypadku preparatów chemicznych wartości te określają zawartość par produktu w powietrzu, których wdychanie przez określony czas nie powoduje narażenia zdrowia.
 • Właściwości chemiczne i fizyczne
  Opisane właściwości chemiczne i fizyczne mają charakter informacyjny. Jeśli ma to znaczenie, wypełniane są liczne podpunkty.
 • Stabilność i reaktywność
  W punkcie tym są wymienione zagrożenia związane z niestabilnością produktu oraz metody im zapobiegania. Zawarte są tu również informacje o niezgodności z innymi produktami, któr mogą wywoływać niepożądane reakcje oraz związane z nimi zagrożenia.
 • Informacje toksykologiczne
  Informacje te pochodzą z doświadczeń przeprowadzanych na zwierzętach oraz obserwacji osób użytkujących środki chemiczne. Wszystkie działania niepożądane produktu takie, jak bolesność czy choroby powodowane przez wdychanie, podrażnienia w razie kontaktu ze skórą, oczami lub po połknięciu są opisane w tym punkcie.
 • Informacje dotyczące ochrony środowiska
  Wymienione są tu wszystkie, krótko- i długotrwałe skutki, jakie może wywoływać produkt w środowisku naturalnym.
 • Postanowienia dotyczące odpadów
  W pewnych przypadkach składowanie i pozbycie się odpadów są obiektem regulacji europejskich, narodowych lub lokalnych. Końcowy użytkownik powinien się z nimi zapoznać i stosować w swojej gospodarce odpadami.
 • Informacje transportowe
  Każdy sposób transportowania materiałów niebezpiecznych jest określony przez odpowiednie zalecenia.
 • Informacje regulujące
  W tej sekcji opisane są znaki oznaczające niebezpieczeństwo i zalecenia ostrożności. Informacje te spełniają wymogi odpwiedniej normy europejskiej dotyczącej materiałów niebezpiecznych.
 • Inne informacje
  Karta Bezpieczeństwa Materiału jest bardziej kompletną wersją etykiety produktu. Pozwala na podjęcie odpowiednich działań przez lekarza specjalisty medycyny pracy.

>> Karty są dostępne na Państwa życzenie