BCE - Sekrety produkcji farb
  
Sekrety produkcji farb
Produkcja tradycyjnych farb offsetowych (zwanych też mazistymi), farb UV, flekso- i wklęsłodrukowych obejmuje pięć etapów:
1. Produkcja spoiwa
2. Wstępne mieszanie
3. Utarcie
4. Rozcieńczanie
5. Kontrola jakości
W tym rozdziale w skrócie opisane są te etapy,
w zależności od rodzaju farby. Opis bazuje na składach farb, opisanych w poprzednich rozdziałach.

1. Produkcja spoiwa
Spoiwo stanowi podstawę farby, a sposób jego produkcji zależy od materiałów do tego użytych. Tradycyjne farby offsetowe Spoiwa tradycyjnych farb offsetowych składają się zwykle z żywiczdyspergowanych w olejach roślinnych lub rozpuszczalnikach. Ich produkcja jest najczęściej zautomatyzowana i polega na ogrzewaniu i mieszaniu w różnych urządzeniach. Rozpuszczalniki lub oleje są wprowadzane do kotła i podgrzewane. Gdy temperatura osiągnie 70° C noże mieszające żywicę zostają uruchomione i doprowadzają do ujednolicenia jej masy. Podczas gdy temperatura stale wzrasta, żywica zostaje wprowadzana do rozpuszczalników/olejów i stopniowo jest w nich dyspergowana. Po osiągnięciu temperatury 190–210° C zostaje ona ustalona na tym poziome przez około jedną godzinę, aby żywica mogła w całości się zdyspergować. Po tym temperatura zostaje stopniowo obniżana. Ostatnim krokiem jest dodanie odpowiednich olejów mineralnych lub olejów roślinnych, które nadają ostateczne właściwości spoiwu, takie, jak lepkość czy tack. Kocioł zostaje wtedy opróżniony, a spoiwo przed umieszczeniem w pojemniku do przechowywania jest filtrowane.

Farby UV
Spoiwa farb utrwalanych promieniowaniem UV są również produkowane w kadziach, lecz bez podwyższonej temperatury. Powstają one w czasie reakcji poszczególnych składników. Kolejność reakcji jest określona ścisłymi procedurami i polega na dokładnym dodawaniu odpowiednich ilości poszczególnych składników.

Farby fleksograficzne i wklęsłodrukowe
Spoiwa farb fleksograficznych i wklęsłodrukowych są produkowane przez dyspergowanie lak żywicznych w rozpuszczalnikach w temperaturze pokojowej.
2. Mieszanie wstępne
Mieszanie wstępne zapewnia dyspersję organicznych lub mineralnych olejów w jednym lub kilku spoiwach. Rozmiary cząsteczek pigmentu wynoszą około 1 μm. Jednak z reguły występują w postaci aglomeratów. Mieszanie wstępne powoduje „zwilżenie” lub inaczej powleczenie cząsteczek i aglomeratów pigmentu spoiwem. Pod wpływem sił ścinających aglomeraty są rozbijane, a z ich otoczenia zostają wyparte woda i powietrze, zastąpione przez spoiwo. Im lepsze osiągnie się zwilżenie na tym etapie, tym lepsza będzie dyspersja pigmentu po utarciu farby. Mieszanie wstępne wykonuje się przy użyciu różnych urządzeń mieszających. Pigment jest stopniowo wprowadzany do kotła z mieszadłem zawierającej spoiwo. Mieszanie może odbywać się za pomocą mieszadła dyskowego lub motylkowego.

Image
Mieszalniki: motylkowy i dyskowy.


Siły ścinające, powstające w czasie obrotów mieszadła, powodują powstawanie wirów i podwyższenie temperatury, co ułatwia dyspergowanie pigmentu. Aby poprawić dyspersję pigmentu po wstępnym mieszaniu mieszaninę umieszcza się w kotle z podwyższonym ciśnieniem.