BCE - Problemy w drukowaniu offsetowym konwencjonalnym
  
Problemy w drukowaniu offsetowym konwencjonalnym

Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie
Zrywanie papieru Zły papier (słabe powleczenie) Zmienić papier lub użyć farby o niższym tacku.
  Wznowienie druku po przestoju maszyny Spryskać wałki Rototack'iem. Nanieść nawałki nieco rozcieńczalnika (Thinner 501). Umyć wałki.
  Zbyt wysoka prędkość druku Zmniejszyć prędkość druku.
  Zbyt niska temperatura  Rozcieńczyć farbę.
  Zbyt duże nadawanie Zredukować nadawanie płynu płynu nawilżającego nawilżającego.
  Farba zbyt lepka w stosunku do papieru Dodać pasty skracającej (max. 3%)  lub rozcieńczalnika (max. 3%).
  Farba zbyt szybkoschnąca  Użyć farby wolniej schnącej.
Deformacja arkuszy w stosie Nieprawidłowo magazynowany  papier przed drukiem Magazynować papier w oryginalnych  opakowaniach w temperaturze ok. 20°C i wilgotności względnej ok. 60%.
  Zbyt duże lub nieregularne napylanie druków Dobrać prawidłowa ilość proszku. Czyścić dysze proszkownika.
  Papier ze znakami wodnymi Drukować na niskie stosy.
  Nadmiar wody, szczególnie na krawędziach arkuszy Zmniejszyć lub wyregulować nadawanie płynu nawilżającego
  Zbyt świeży (młody) papier Sprawdzić warunki magazynowania papieru.
Dublowanie Podłoże zdeformowane przed drukiem Zmienić podłoże.
  Deformacja papieru przez zmiany wilgotności względnej Sprawdzić różnicę pomiędzy temperaturą magazynowania,a temperaturą w drukarni.
  Niedostatecznie napięty obciąg gumowy  Naciągnąć obciąg gumowy.
  Zbyt wysokie tłoczenie Sprawdzić tłoczenie cylindrów.
  Zbyt duża ilość nadawanej farby  Zmniejszyć nadawanie farby lub zastosować farbę bardziej skoncentrowaną.
  Luzy na cylindrach  Luzy na cylindrach.
  Farba o zbyt dużym tacku Dodać pasty skracającej (max. 3%) lub rozcieńczalnika (max. 3%).
Zużywanie się formy Cząstki powleczenia papieru osadzają się na obciągu gumowym Przepuścić papier przez maszynę drukującą bez nadawania farby.
  Płyta zbyt długo była poddana  działaniu światła Wykonać nową formę. Zabezpieczać formę w czasie przestojów.
  Źle ustawiony cylinder formowy (zbyt duży nacisk wałków) Wyregulować cylinder formowy.
  Zbyt wysokie tłoczenie pomiędzy cylindrem formowym i pośrednim Wyregulować tłoczenie.
  Zbyt duża twardość wałków Zmienić lub poddać regeneracji nadających wałki nadające.
  Zużyte łożyska lub tuleje cylindra formowego. Wymienić łożyska lub tuleje lub tuleje cylindra formowego.
  Zbyt kwaśny płyn nawilżający Wyregulować pH roztworu nawilżającego zgodnie z normą.
  Zbyt wysoki tack farby  Dodać pasty skracającej (max. 3%) lub rozcieńczalnika (max. 3%).
Tonowanie Powleczenie lub powierzchnia papieru zbyt delikatne Podnieść zawartość alkoholu w roztworze nawilżającym.
  Nieprawidłowa proporcja pomiędzy napięciem powierzchniowym roztworu nawilżającego i energią powierzchniową formy Sprawdzić roztwór nawilżający. Wykonać nową formę.
  Papier zbyt alkaliczny  Wyregulować równowagę farby i płynu nawilżającego.
  Zużyta forma.  Wykonać nową formę.
  Zbyt duża ilość farby. Zmniejszyć nadawanie farby.
    Użyć farbę o większej sile barwiącej.
  Płyta utleniona  Przemyć formę środkiem aktywującym (np. Desoxydant).
  Brudne wałki nawilżające  Sprawdzić i wyczyścić wałki nawilżające. Przemyć obciąg alkoholem w celu przywrócenia odpowiedniej twardości. Zmienić obciąg gumowy.
  Farba ma zbyt niski tack Użyć farbę o wyższym tacku.
  Farba zbyt rozcieńczona  Użyć nie rozcieńczoną farbę
  Farba schnie zbyt szybko Użyć farbę wolniej schnącą. Skonsultować się z dostawcą.
Brak pasowania Arkusze nieprawidłowo ustawione w trakcie pierwszego lub drugiego przelotu Systematycznie sprawdzać położenie paserów.
  Papier nieprawidłowo magazynowany (deformacja wywołana zmianami wilgotności) Sprawdzić warunki magazynowania papieru.
  Niestabilne wymiary papieru (nieprawidłowy kierunek włókien). Włókna równoległe do cylindrów.
  Nieprawidłowo napięty obciąg gumowy.  Naciągnąć obciąg gumowy.
  Zła regulacja łapek Wyregulować łapki transportujące.
  Papier zdeformowany przez wielokrotne zadrukowanie lub duże naniesienie farby Zmniejszyć naniesienie farby.
Odciąganie w stosie Zbyt wysoka, niestandardowa gęstość optyczna  Drukować zgodnie ze standardem (np. Brunner'a).
  Nieprawidłowy płyn nawilżający Wyregulować parametry płynu nawilżającego.
  Zbyt duża ilość płynu nawilżającego Ustalić równowagę farby i płynu nawilżającego.
  Zbyt wysoki stos Drukować na stosy odpowiednie do ilości farby i gramatury papieru.
  Niewystarczająca ilość proszku Wyregulować ilość nadawanego proszku przeciw odciąganiu.
  Proszek o ziarnistości nieodpowiedniej do podłoża Używać proszku o odpowiedniej do podłoża  ziarnistości. Wziąć pod uwagę procesy wykończeniowe (lakierowanie, foliowanie).
  Suszenie IR o nieodpowiedniej temperaturze Wyregulować temperaturę suszenia IR  w zależności od prędkości druku i gramatury podłoża. Zalecane temperatury: 35°C na górze i 30°C na spodzie
  Nieprawidłowa temperatura Zmienić papier. Sprawdzić warunki i wilgotność papieru magazynowania papieru i różnice pomiędzy warunkami panującymi w magazynie i w drukarni (20°C, 60% wilgotności względnej).
  Elektryzowanie się papieru Zastosować urządzenie do odbierania ładunków elektrycznych. Uziemić maszynę drukującą. Nawilżyć pomieszczenie.
  Druki przenoszone Pozostawić druki do wyschnięcia zbyt krótko po drukowaniu.
  Farba niedostosowana do podłoża  Zmienić farbę lub podłoże. Skonsultować się z dostawcą.
  Zemulgowana farba Ustalić równowagę farby i płynu nawilżającego.
Nieprawidłowe schnięcie Zbyt kwaśne podłoże Sprawdzać pH płynu nawilżającego.
  Zbyt duża ilość farby Zmniejszyć nadawanie farby.
  Zbyt kwaśny płyn nawilżający Sprawdzić i wyregulować parametry płynu nawilżającego.
  Nieodpowiednia temperatura Sprawdzić warunki magazynowania papieru i wilgotność w hali produkcyjnej.
  Zbyt duża ilość płynu nawilżającego Zmniejszyć nadawanie płynu nawilżającego. Jeśli to możliwe podnieść zawartość alkoholu izopropylowego.
  Zbyt szybkie przystąpienie do procesów wykończeniowych Przystępować do procesów wykończeniowych po całkowitym wyschnięciu farby.
  Zemulgowana farba Ustalić równowagę farby i płynu nawilżającego.
  Nieprawidłowe schnięcie farby Dodać do farby suszkę Triple Drying Agent: 1%.
  Farba niedostosowana do podłoża Skonsultować się z dostawcą.
Nieregularne zanieczyszczenia na elementach drukujących Zła jakość papieru  Zmienić papier lub obniżyć tack farby.  Przepuścić papier przez maszynę drukującą.
  Akumulacja farby w płynie nawilżającym  lub na wałkach nawilżających Wyczyścić wałki nawilżające.
  Farba zawiera zaschnięte fragmenty Poprawnie zabezpieczać otwarte puszki i usuwać zaschnięty kożuch.
  Zanieczyszczona farba Zmienić farbę. Skonsultować się z dostawcą..
Fałdowanie Papier wypaczony przed drukiem. Sprawdzić warunki magazynowania papieru.
  Zwiększona wilgotność papieru Klimatyzować papier.
  Źle, nieprostopadle przycięty papier Sprawdzić wymiary papieru.
  Marszczenie podczas drugiego przelotu spowodowane deformacją w trakcie pierwszego przelotu przez nadawanie zbyt dużej ilości farby lub stosowanie farby o zbyt wysokim tacku Obniżyć tack farby.
  Złe ustawienie łapek lub zbyt wysokie tłoczenie Wyregulować łapki. Zmniejszyć tłoczenie.
  Luźny obciąg gumowy Naciągnąć obciąg.
Kredowanie (farba ściera się z podłoża) Papier zbyt porowaty, powodujący oddzielanie się pigmentu i spoiwa.  Lepkość farby zbyt niska. Użyć farby o większej lepkości. Skonsultować się z dostawcą.
  Zbyt wolne wysychanie farby Użyć farby szybkoschnącej.
  Płyn nawilżający zbyt kwaśny, powodujący wydłużenie czasu schnięcia Wyregulować parametry płynu nawilżającego.
Zły trapping  (przyjmowanie farby przez farbę) Nieprawidłowa kolejność kolorów Drukować w odpowiedniej kolejności: drukować najpierw kolor o niższym naniesieniu (np. fiolet = 75% Magenta i 100% Cyan - drukować najpierw Magentę). W przypadku złego krycia rozcieńczyć drugi kolor.
Zwijanie Problem papieru. Zwijanie arkuszy prostopadłe lub równoległe do kierunku druku(na wykładaniu, w trakcie suszenia) Zmienić papier.
  Zbyt wysoka wilgotność Sprawdzić warunki magazynowania lub znaczne zmiany wilgotności.
  Nieprawidłowa twardość obciągu gumowego Użyć obciągu o twardszej powierzchni.
  Zbyt duża ilość płynu nawilżającego Zmniejszyć nadawanie płynu nawilżającego.
  Farba o zbyt dużym tacku Obniżyć tack farby. Przy druku dużych apli, zastosować poddruk z rastra, co pozwoli na zmniejszenie nadawania farby w drugim przelocie.
Cętkowanie Papier o nierównomiernej gładkości  Zmienić papier.
  Zbyt duża ilość płynu nawilżającego, powodująca obniżenie tacku farby Zmniejszyć nadawanie płynu nawilżającego do minimum.
  Zbyt słaby docisk Zwiększyć siłę tłoczenia.
  Farba odkłada się na obciągu gumowym. Rozcieńczyć farbę
  Farba zemulgowana  Zmniejszyć nadawanie płynu nawilżającego do minimum.
  Farba nie dostosowana do podłoża  Zmienić farbę. Skonsultować się z dostawcą.
Zrywanie podłoża Źle zaklejona powierzchnia podłoża Przepuścić papier przez maszynę bez nadawania farby. Nadrukować suchą aplę z bieli transparentowej.
  Nowy lub źle umyty obciąg gumowy Umyć obciąg gumowy. W razie potrzeby zatalkować.
  Zbyt duże ciśnienie pomiędzy cylindrami Wyregulować siłę tłoczenia.
  Farba o zbyt dużym tacku Dodać do farby pastę skracającą (max. 3%).
Pylenie papieru  Wymywanie powleczenia przez roztwór nawilżający Zmienić papier.
  Zbyt kwaśny płyn nawilżający  Wyregulować pH płynu nawilżającego.
  Nieustalona równowaga farby i płynu nawilżającego Ustalić równowagę farby  i płynu nawilżającego.
  Farba o zbyt dużym tacku Rozcieńczyć farbę rozcieńczalnikiem.